صبح امروز دکتر قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از ظرفیتهای جوان کشور از اولین نمایشگاه استارتاپهای فرهنگی هنری کشور بازدید کرد.

در این دیدار که نایب رئیس اول مجلس با تبیین اهمیت توسعه فناوری در حوزه های فرهنگی اجتماعی، این بخش را بسیار مهم و راهبردی دانست و از حمایت همه جانبه مجلس یازدهم از جوانان نخبه کشور در حوزه فناوری خبر داد.


دکتر قاضی زاده هاشمی با اعلان جدیت مجلس یازدهم برای توسعه هوشمند و فناورانه عرصه های مهم کشور، حمایت از جوانان نخبه و دانشگاهی کشور را یکی از گام های اساسی توسعه ملی پایدار و خودکفایی و دستیابی به جهش تولید ملی برشمرد.

در حاشیه این دیدار صمیمانه استارتاپهای فرهنگی، اجتماعی و هنری کشور از نایب مجلس خواستار حمایتهای مالی و معنوی، توجه مضاعف به عرصه های توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی، و ساماندهی حوزه های فناورانه و استارتاپی شدند.