آیین رونمایی از طرح های تامین مالی نوین مسکن و بازدید از مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایرن با حضور "امیرحسین قاضی زاده " نایب رییس مجلس شورای اسلامی و محمد کبیری " معاون امور تعاون " برگزار شد .