طبق برنامه ریزی انجام شده ششمین شب برنامه بدون تعارف ویژه انتخابات اختصاص داشت به سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، برنامه بدون تعارف هفت شب متوالی در اخبار ۲۰:۳۰ پخش خواهد شد.