سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی در اولین گفتگوی تلویزیونی خود با اشاره به اینکه سه اصل عزت ، حکمت و مصلحت فراموش شده است گفت : دوگانه عزت و معیشت درست کرده اند و به بهانه معیشت ، عزت مردم را فروخته اند .