تاریخ : جمعه، 22 آذر ماه، 1398
موضوع : تصویری

همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی شهرک شهید رجایی (خیابان شهیدمعقول) 
منبع این مقاله : :دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی
آدرس این مطلب : https://www.ghashemi.com/1068/همایش-پیشگیری-از-آسیب-های-اجتماعی-شهرک-شهید-رجایی-(خیابان-شهیدمعقول)/