تاریخ : شنبه، 16 تير ماه، 1397
موضوع : پیگیری ها

پيگيرى تخصيص اعتبار تكميلى روستاى سيل زده ژرف

در جلســه اى با حضور دكترقاضى زاده، نماينده مردم مشهد وكلات با مديركل بنياد مسكن استان مشكلات روستاهاى دو شهرستان مشهد و كلات مورد رسيدگى قرار گرفت.نماينــده مــردم مشــهد و كلات در ايــن رابطــه به خبرنگارقدس گفت: مشــكلات موجود در روســتاهاى مرتبط با حوزه كارى بنياد مسكن با نظر كارشناسى مورد بررســى قرارگرفت و تصميماتى در بازنگرى طرح هاى هادى روســتايى كه افق 10 ساله آن به پايان رسيده و نياز به پيگيرى جهت تســريع در روند انجام كار دارد، صورت گرفت.وى افزود:تهيه طرح مطالعاتى و تخصيص اعتبار لازم به روستاهاى حوزه انتخابيه كه در مسير سيل قرار دارند،جهت جلوگيرى از خسارت هاى احتمالى ومديريت منابع مالــى و اعتبارات تخصيصى به ايــن موضوع وپيگيرى و دقــت نظرلازم جهت تكميــل كتابخانه هاى عمومى كه چندين ســال اســت نيمه تمام رها شده است و با اعتبارات قطره چكانى راه به جايى نبرده اند و همچنين پیگیری سهمیه قیر رایگان در سال 97 و توجه ويژه به  روستاهاى حوزه انتخابيه طبق آمار جمعيتى در مقايسه با ساير شهرستان ها در دستور كار قرارگرفت. قاضى زاده هاشــمى بابيان اينكه توجه ويژه به طرح هاى مســكن روســتايى روستاى ســيل زده ژرف از توابع شهرستان كلات و تخصيص اعتبار تكميلى بابت تكميل آن ازجمله مسائل مطرح شده دراين جلسه بود، اظهارداشت: مسائل مطرح شده و تا تحقق آن راپيگيرى خواهم كرد
منبع این مقاله : :دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی
آدرس این مطلب : https://www.ghashemi.com/448/پيگيرى-تخصيص-اعتبار-تكميلى-روستاى-سيل-زده-ژرف/