تاریخ : سه شنبه، 16 مهر ماه، 1398
موضوع : تصویری

بازدیداز نمایشگاه مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) 
منبع این مقاله : :دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی
آدرس این مطلب : https://www.ghashemi.com/984/بازدیداز-نمایشگاه-مرکز-رشد-دانشگاه-امام-صادق(ع)/